Projecte 1: Tumors cerebrals infantils

Ayuda a la investigación contra los tumores cancerosos infantiles

PROJECTE 1: ELS TUMORS CEREBRALS INFANTILS

 

Els tumors cerebrals són una de les formes més devastadores del càncer i afecta indistintament a homes, dones i nens de totes les edats. Hi ha gairebé 100 tipus diferents de tumors del sistema nerviós central (SNC). La seva classificació depèn de l’edat del pacient, la seva histologia i el tipus de creixement. L’èxit terapèutic varia depenent del tipus de tumor, però en la població adulta la supervivència a 5 anys per un tumor maligne cerebral no supera el 30% (CBRTUS 2010).

En els tumors cerebrals a la infància la supervivència global és del 70% però en funció del tipus histològic del tumuor oscil·la entre el 50 i el 80%.

En el cas dels tumors cerebrals pediàtrics, els més freqüents són els tumors glials de baix (astrocitomes), el medul·loblastoma i l’ependimoma. El Medul·loblastoma és el tumor maligne cerebral pediàtric més comú i la seva probabilitat de curació ha millorat molt en els darrers anys. L’Ependimoma és menys freqüent, però la seva problemàtica és molt més gran. La cirurgia combinada amb la radioteràpia és el tractament d’elecció en la majoria dels pacients. El paper de la quimioteràpia és incert i està sent avaluada en els protocols de tractament dels grups cooperatius com el SIOP o el COG.

El coneixement de les bases genètiques d’aquesta malaltia ha estat difícil degut al petit nombre de mostres disponibles i s’ha vist agreujat per l’absència de línies cel·lulars comercial i models murins. Per tant, és necessari crear nous models experimentals per provar noves estratègies terapèutiques.

 

PROJECTE CLÍNIC: NOVES TERÀPIES PER TUMORS PEDIÀTRICS DEL SISTEMA NERVIÓS

Aquest projecte té com a objectiu, d’una banda, caracteritzar línies cel·lulars existents i establir models que imitin la malaltia humana en ratolins, i l’avaluació de noves formes de teràpia, com les teràpies basades en agents lipídics.

OBJECTIUS

1) Generació de models murins ortotòpics a partir de línies cel·lulars derivades del pacient.

Es procedirà a la injecció intracranial de diferents línies d’ependimoma (Res196, EPN1, EPV, EPP) proporcionades pels nostres col·laboradors internacionals. Aquestes cèl·lules seran manipulades de manera que expressin un gen (Luciferasa) que permeti l’evolució del seu creixement per tècniques de diagnòstic per la imatge.

 

2) Anàlisis del potencial terapèutic del derivat lipídic ABTL0182

El compost lipídic ABTL0182 ja ha estat provat en diferents línies cel·lulars tumorals d’adult (colon, mama, pulmó) i en línies cel·lulars de tumors pediàtrics del sistema nerviós como el neuroblastoma. El compost presenta una baixa toxicitat en experiments amb animals d’experimentació i es preveu una alta tolerabilitat en humans. Es provaran els efectes del nou compost in vitro en el panell de línies cel·lulars més ampli possible, i després es validaran els resultats en els models murins descrits en l’objectiu 1.

 

EQUIP DEL PROJECTE

INVESTIGADOR PRINCIPAL : 

 • MIGUEL F. SEGURA / SOLEDAD GALLEGO

 

CENTRE:

 • INSTITUT DE RECERCA VALL D’HEBRÓN

 

EQUIP D’INVESTIGACIÓ:

 • CAP DEL GRUP D’INVESTIGACIÓ EN EL CÀNCER A LA INFÀNCIA
  • DR JOSÉ SANCHEZ DE TOLEDO CODINA
 • LABORATORI D’INVESTIGACIÓ TRANSNACIONAL EN CÀNCER INFANTIL:
  • Dra Roberta Antonelli
  • Dra Soledad Gallego
  • Dr Miguel F. Segura
  • Dr José Sanchez de Toledo Codina
 • SERVEI D’ONCOHEMATOLOGIA PEDIÀTRICA
  • Dra Ana Llort
  • Dr Constantino Sábado
  • Dr. Luís Gros
 • SERVEI DE NEUROCIRURGIA
  • Dra Mº Antonia Poca
  • Dra Paola Cano
 • SERVEI D’ANATOMIA PATOLÒGICA
  • Dra Elena Antima Martínez

MEMORIA ECONÓMICA

Concepto TOTAL(€)
Inventariable:
– Juego pipetas Gilson (P1000, P200, P20, P10)

– Pipeteador Pipetboy Gilson

– Renovación ordenador de sobremesa

1,410.86

494.89

1,000.00

 

Fungible

Material cultivos celulares (medios, suplementos…) 5,000.00
-Animales de experimentación y su mantenimiento en el estabulario  

7,000.00

-Material quirúrgico

-Material biología molecular (Reactivos PCR, Kit extracción RNA, polimerasas)

-Gastos de servicios científico-técnicos (Diagnóstico de Imagen, procesado de tejidos, inmunohistoquímicas,..)

-Gastos de Publicación

2,000.00

 

2,500.00

 

9,500.00

3,000.00

TOTAL: 31,905.75

 

Kit de separación células humanas y de ratón (Miltenic) 2,200.00
Kit de disociación de tumores (2 unidades x 650€) 1,300.00
Reactivos para depleción de células de tumores (6u x 125€) 750.00
Sustrato Luciferina para seguimiento de crecimiento de tumores en el ratón (2 unidades x 400€)  

800.00

TOTAL: 5,050.00

 

TOTAL PROYECTO 36,955.75

 

RESULTAT FINAL ACONSEGUIT

El 14 de maig de 2019 vam finalitzar la recaptació del primer projecte, aconseguint recaptar la xifra inicialment prevista, i els 36.955,75 euros aconseguits els vam lliurar en mà, en un xec bancari i sense intermediaris, directament als responsables del Centre de Recerca de la Vall d’Hebron.