El projecte

Ayuda a la investigación contra los tumores cancerosos infantiles

Els tumors cerebrals són una de les formes més devastadores del càncer i afecta indistintament a homes, dones i nens de totes les edats. Hi ha gairebé 100 tipus diferents de tumors del sistema nerviós central (SNC). La seva classificació depèn de l’edat del pacient, la seva histologia i el tipus de creixement. L’èxit terapèutic varia depenent del tipus de tumor, però en la població adulta la supervivència a 5 anys per un tumor maligne cerebral no supera el 30% (CBRTUS 2010).

En els tumors cerebrals a la infància la supervivència global és del 70% però en funció del tipus histològic del tumuor oscil·la entre el 50 i el 80%.

En el cas dels tumors cerebrals pediàtrics, els més freqüents són els tumors glials de baix (astrocitomes), el medul·loblastoma i l’ependimoma. El Medul·loblastoma és el tumor maligne cerebral pediàtric més comú i la seva probabilitat de curació ha millorat molt en els darrers anys. L’Ependimoma és menys freqüent, però la seva problemàtica és molt més gran. La cirurgia combinada amb la radioteràpia és el tractament d’elecció en la majoria dels pacients. El paper de la quimioteràpia és incert i està sent avaluada en els protocols de tractament dels grups cooperatius com el SIOP o el COG.

El coneixement de les bases genètiques d’aquesta malaltia ha estat difícil degut al petit nombre de mostres disponibles i s’ha vist agreujat per l’absència de línies cel·lulars comercial i models murins. Per tant, és necessari crear nous models experimentals per provar noves estratègies terapèutiques.

Aquest projecte pretén, per una part, caracteritzar línies cel·lulars existents i establir models que imitin la malaltia humana en ratolins, i avaluar noves formes de teràpia com són les teràpies basades en agents lipídics.

 

PROJECTE: NOVES TERÀPIES PER TUMORS PEDIÀTRICS DEL SISTEMA NERVIÓS

Aquest projecte té com a objectiu, d’una banda, caracteritzar línies cel·lulars existents i establir models que imitin la malaltia humana en ratolins, i l’avaluació de noves formes de teràpia, com les teràpies basades en agents lipídics.

OBJECTIUS

1) Generació de models murins ortotòpics a partir de línies cel·lulars derivades del pacient.

Es procedirà a la injecció intracranial de diferents línies d’ependimoma (Res196, EPN1, EPV, EPP) proporcionades pels nostres col·laboradors internacionals. Aquestes cèl·lules seran manipulades de manera que expressin un gen (Luciferasa) que permeti l’evolució del seu creixement per tècniques de diagnòstic per la imatge.

 

2) Anàlisis del potencial terapèutic del derivat lipídic ABTL0182

El compost lipídic ABTL0182 ja ha estat provat en diferents línies cel·lulars tumorals d’adult (colon, mama, pulmó) i en línies cel·lulars de tumors pediàtrics del sistema nerviós como el neuroblastoma. El compost presenta una baixa toxicitat en experiments amb animals d’experimentació i es preveu una alta tolerabilitat en humans. Es provaran els efectes del nou compost in vitro en el panell de línies cel·lulars més ampli possible, i després es validaran els resultats en els models murins descrits en l’objectiu 1.

 

EQUIP DEL PROJECTE

INVESTIGADOR PRINCIPAL : 

 • MIGUEL F. SEGURA / SOLEDAD GALLEGO

 

CENTRE:

 • INSTITUT DE RECERCA VALL D’HEBRÓN
 • GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EL CÁNCER EN LA INFÁNCIA y ADOLESCENCIA

 

EQUIP D’INVESTIGACIÓ:

 • CAP DEL GRUP D’INVESTIGACIÓ EN EL CÀNCER A LA INFÀNCIA
  • DR JOSÉ SANCHEZ DE TOLEDO
 • LABORATORI D’INVESTIGACIÓ TRANSNACIONAL EN CÀNCER INFANTIL:
  • Dra Roberta Antonelli
  • Dra Soledad Gallego
  • Dr Miguel F. Segura
 • SERVEI D’ONCOHEMATOLOGIA PEDIÀTRICA
  • Dra Ana Llort
  • Dr Constantino Sábado
  • Dr. Luís Gros
 • SERVEI DE NEUROCIRURGIA
  • Dra Mº Antonia Poca
  • Dra Paola Cano
 • SERVEI D’ANATOMIA PATOLÒGICA
  • Dra Elena Antima Martínez

 

MEMÒRIA ECONÒMICA

Concepte

TOTAL

Inventariable:

– Joc pipetes Gilson (P1000, P200, P20, P10)

1,410.86

– Pipetejador Pipetboy Gilson

494.89

Fungible

Material cultius cel·lulars (medis, suplements…)

3,000.00

-Animals d’experimentació i el seu manteniment a

l’estabulari

5,000.00

-Material quirúrgic

2,000.00

-Material biologia molecular (Reactius PCR, Kit extracció

RNA, polimerasses)

2,500.00

-Despeses de serveis científico-tècnics (Diagnòstic

d’Imatge, processat de teixits, inmunohistoquímiques…)

3,500.00

-Despeses de Publicación

3,000.00

TOTAL:

20,905.75