El projecte clínic

PROJECTE: NOVES TERÀPIES PER TUMORS PEDIÀTRICS DEL SISTEMA NERVIÓS

Aquest projecte té com a objectiu, d’una banda, caracteritzar línies cel·lulars existents i establir models que imitin la malaltia humana en ratolins, i l’avaluació de noves formes de teràpia, com les teràpies basades en agents lipídics.

OBJECTIUS

1) Generació de models murins ortotòpics a partir de línies cel·lulars derivades del pacient.

Es procedirà a la injecció intracranial de diferents línies d’ependimoma (Res196, EPN1, EPV, EPP) proporcionades pels nostres col·laboradors internacionals. Aquestes cèl·lules seran manipulades de manera que expressin un gen (Luciferasa) que permeti l’evolució del seu creixement per tècniques de diagnòstic per la imatge.

 

2) Anàlisis del potencial terapèutic del derivat lipídic ABTL0182

El compost lipídic ABTL0182 ja ha estat provat en diferents línies cel·lulars tumorals d’adult (colon, mama, pulmó) i en línies cel·lulars de tumors pediàtrics del sistema nerviós como el neuroblastoma. El compost presenta una baixa toxicitat en experiments amb animals d’experimentació i es preveu una alta tolerabilitat en humans. Es provaran els efectes del nou compost in vitro en el panell de línies cel·lulars més ampli possible, i després es validaran els resultats en els models murins descrits en l’objectiu 1.

 

EQUIP DEL PROJECTE

INVESTIGADOR PRINCIPAL : 

 • MIGUEL F. SEGURA / SOLEDAD GALLEGO

 

CENTRE:

 • INSTITUT DE RECERCA VALL D’HEBRÓN
 • GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EL CÁNCER EN LA INFÁNCIA y ADOLESCENCIA

 

EQUIP D’INVESTIGACIÓ:

 • CAP DEL GRUP D’INVESTIGACIÓ EN EL CÀNCER A LA INFÀNCIA
  • DR JOSÉ SANCHEZ DE TOLEDO
 • LABORATORI D’INVESTIGACIÓ TRANSNACIONAL EN CÀNCER INFANTIL:
  • Dra Roberta Antonelli
  • Dra Soledad Gallego
  • Dr Miguel F. Segura
 • SERVEI D’ONCOHEMATOLOGIA PEDIÀTRICA
  • Dra Ana Llort
  • Dr Constantino Sábado
  • Dr. Luís Gros
 • SERVEI DE NEUROCIRURGIA
  • Dra Mº Antonia Poca
  • Dra Paola Cano
 • SERVEI D’ANATOMIA PATOLÒGICA
  • Dra Elena Antima Martínez

 

MEMÒRIA ECONÒMICA

Concepte

TOTAL

Inventariable:

– Joc pipetes Gilson (P1000, P200, P20, P10)

1,410.86

– Pipetejador Pipetboy Gilson

494.89

Fungible

Material cultius cel·lulars (medis, suplements…)

3,000.00

-Animals d’experimentació i el seu manteniment a

l’estabulari

5,000.00

-Material quirúrgic

2,000.00

-Material biologia molecular (Reactius PCR, Kit extracció

RNA, polimerasses)

2,500.00

-Despeses de serveis científico-tècnics (Diagnòstic

d’Imatge, processat de teixits, inmunohistoquímiques…)

3,500.00

-Despeses de Publicación

3,000.00

TOTAL:

20,905.75